Faciliteren - beweging mogelijk maken

Faciliteren van oordeelsvorming

Gezamenlijk verwoorden wat te denken geeft. 


Denken in vragen
Aannames checken
Reflecteren op eigen handelen
Misvattingen ophelderen
Tot de kern komen 


Wat zijn de feiten en welke waarheid wordt door de feiten gestaafd?
We kijken met frisse blik naar de geldigheid van onze ideeën.

Communicatie vraagt: Hoe begrijpen wij elkaar?

Socratische houding

Focus op denken en taalgewoonten. 

Wat betekent dat precies? Hoe weet je dat eigenlijk?

Socratische deugden

Aandachtig luisteren
Kort en bondig formuleren
Onderbouwen wat je beweert
Bereid zijn je eigen mening op te schorten
Geduld oefenen 


Het socratische schuilt in het gezamenlijk onderzoeken van een vraag.
Vragen naar feiten, je oordeel uitstellen en ingaan op wat woordelijk gezegd wordt.

Dynamic Inquiry

Dialoogprincipes

We zijn allemaal anders en genoeg hetzelfde om elkaar te verstaan. 
We verwoorden eigen ervaringen en gevoelens. 
We luisteren aandachtig naar wat ieder van ons beweegt. 
We laten adviezen en willen overtuigen even achterwege. 
We gebruiken momenten van stilte voor diepgang en bewustwording.